สศอ.ทำโครงการพัฒนายางคอมพาวด์หวังยกระดับ

สศอ.ทำโครงการพัฒนายางคอมพาวด์หวังยกระดับ

สศอ.ทำโครงการพัฒนายางคอมพาวด์หวังยกระดับ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ยกระดับมูลค่ายาง นำโครงการพัฒนายางคอมพาวด์ ต่อยอดสู่การแปรรูป ชี้ ภาคใต้ ตะวันออก โรงงานเพิ่มขึ้น

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางคอมพาวด์เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยางคอมพาวด์ และยกระดับการผลิตในอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไทยมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับต้นของโลก โดยในปี 2556 มีผลผลิตยางพารา ประมาณ 4.1 ล้านตัน ส่งออกในรูปยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ยางคอมพาวด์ และอื่นๆ รวมกันประมาณ 3.66 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 2.49 แสนล้านบาท ขณะที่การส่งออกเฉพาะยางคอมพาวด์มีจำนวนประมาณ 809,776 ตัน คิดเป็นมูลค่า 65,863 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่า ปริมาณและมูลค่าการส่งออกยางคอมพาวด์จะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นไทยควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกยางพาราจากในรูปวัตถุดิบยางธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมเร่งวิจัยพัฒนาและสนับสนุนการแปรรูปยางภายในประเทศ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ หลากหลาย ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมๆ กับการปรับเปลี่ยนการผลิตยางพาราของเกษตรกรสู่อุตสาหกรรม ในรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง 

อย่างไรก็ตาม นายสมชาย กล่าวว่า ขณะนี้มีการตั้งโรงงานผลิตยางคอมพาวด์เพิ่มขึ้นทั้งในภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยส่วนมากเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย ซึ่งตั้งโรงงานผลิตยางคอมพาวด์เพื่อการส่งออก ดังนั้น จึงควรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้สามารถผลิตยางคอมพาวด์และแปรรูปยางพารา สำหรับใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้ เพื่อเพิ่มมูลค่ายางให้กับประเทศ