จับตาวาระกสท.อนุฯผู้บริโภคเสนอเพชรบุรีโมเดล

จับตาวาระกสท.อนุฯผู้บริโภคเสนอเพชรบุรีโมเดล

จับตาวาระกสท.อนุฯผู้บริโภคเสนอเพชรบุรีโมเดล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

จับตาวาระ กสท. อนุฯผู้บริโภค เสนอ 'เพชรบุรีโมเดล' สร้างกลไกจังหวัดแก้ไขปัญหาผู้บริโภค

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 10 มี.ค. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 9/57 มีการพิจารณาวาระการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้กลไกเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ หรือ "เพชรบุรีโมเดล" ตามที่ สำนักงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ รส. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัด หน่วยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม และวิชาชีพสื่อใน จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จึงได้เกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และสำนักงาน กสทช. ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยใช้กลไกเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ตามแนวทางของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 - 2559) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มิให้ถูกละเมิดจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบงำ หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นสร้างหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ์ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการเยียวยาแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเอง สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม

น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ หรือ เพชรบุรีโมเดล ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมีกลไกการทำงานของผู้บริโภคระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานราชการ วิชาการ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคโดยผ่านการปฏิบัติการณ์จริงและใช้แนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้บริโภคในการรู้เท่าทันการโฆษณาเกินจริงทางสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ การจัดการฝ้าระวัง และการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อท้องถิ่น ตลอดจนการเชื่อมร้อยผนึกกำลังหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้จริง นอกจากนี้ เตรียมขยายแผนงานสร้างความร่วมมือระดับจังหวัดต่างๆ อีกประมาณ 9 โมเดลจังหวัด ต่อไป

ทั้งนี้ เกี่ยวเนื่องกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2557 สำนักงาน กสทช. ได้มีการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยมติ กสท. ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 8/57 วันที่ 3 มี.ค.) ได้เห็นชอบการจัดทำ ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคนานาชาติ Consumer International (CI) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกรอบความร่วมมือได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์เอกสารต่างๆ ตลอดจนองค์ความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนานานาชาติ International Conference : Consumer Protection in the Digital Age ในระหว่างวันที่ 3 - 4 เม.ย. นี้ ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผลการประชุมเป็นอย่างไร ชวนจับตา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook