สนพ.เร่งสำรวจข้อมูลพลังงานเชื้อเพลิง

สนพ.เร่งสำรวจข้อมูลพลังงานเชื้อเพลิง

สนพ.เร่งสำรวจข้อมูลพลังงานเชื้อเพลิง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สนพ. เร่งสำรวจข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนนโยบายด้านพลังงานในอนาคต

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า จากการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้การใช้พลังงาน โดยเฉพาะ ภาคขนส่ง เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีการใช้พลังงานในภาคขนส่ง สูงถึงร้อยละ 36 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ เป็นการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ร้อยละ 80 ซึ่งปัจจุบันการใช้พลังงานสำหรับการขนส่งทางถนน มีการใช้เชื้อเพลิงหลากหลายประเภท รวมถึง มีการนำพลังงานทางเลือกมาใช้เพิ่มขึ้น ทำให้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่ทันสมัย และอาจทำให้การพยากรณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคตคลาดเคลื่อน

ดังนั้น เพื่อให้การพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งของประเทศมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดและวางนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม สนพ. จึงได้ทำการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ประกอบด้วย การใช้พลังงานในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร และยานพาหนะอื่นๆ รวมถึง การใช้พลังงานในรถไฟและเครื่องบิน ภายใต้โครงการ "ศึกษาจัดทำแบบจำลองการพยากรณ์และสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง" ขึ้น โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมและประมวลผลจากแบบสอบถามจากผู้ใช้รถ และผู้ผลิตรถยนต์ทั่วประเทศ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook