คนว่างงานเพิ่ม บัณฑิตป้ายแดงเตะฝุ่น 1.4 แสนคน

คนว่างงานเพิ่ม บัณฑิตป้ายแดงเตะฝุ่น 1.4 แสนคน

คนว่างงานเพิ่ม บัณฑิตป้ายแดงเตะฝุ่น 1.4 แสนคน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สำนักสถิติเผยตัวเลขคนว่างงานปี 56 เพิ่มขึ้นกว่าปี 55 ทั่วประเทศ กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคใต้ มีอัตราว่างงานมากที่สุด โดยบัณฑิตป้ายแดงเตะฝุ่นมากถึง 1.4 แสนคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจสถานะการมีงานทำของประชาชนชาวไทย ประจำเดือนกันยายน 2556 พบว่า ประเทศไทยมีบุคคลที่อายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 55.13 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ที่พร้อมจะทำงานหรืออยู่ในช่วงกำลังแรงงาน 39.32 ล้านคน และผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือไม่พร้อมจะทำงาน 15.81 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่บุคคลกลุ่มนี้เป็น แม่บ้าน นักเรียน และคนชรา

สำหรับผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 39.32 ล้านคนนี้ แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 39 ล้านคน, ว่างงาน 2.64 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาลการทำงาน 6.5 หมื่นคน นอกจากนี้ ในจำนวนผู้มีงานทำ 39 ล้านคน ประกอบไปด้วย ผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 15.68 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 23.32 ล้านคน

ทั้งนี้ หากนำจำนวนผู้ทำงานในเดือนกันยายน 2556 เทียบกับเดือนกันยายน 2555 พบว่า จำนวนผู้ทำงานลดน้อยลง คือ ภาคเกษตรกรรมลดลง 1 หมื่นคน และนอกภาคเกษตรกรรมลดลง 1.4 แสนคน

ส่วนสถิติด้านผู้ที่ว่างงานอยู่นั้น หากแบ่งตามระดับการศึกษา พบว่าในระดับอุดมศึกษาว่างงานมากที่สุด จำนวน 1.4 แสนคน เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2555 จำนวน 4.6 หมื่นคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5.9 หมื่นคน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5.1 หมื่นคน และระดับประถมศึกษา จำนวน 3.1 หมื่นคน

นอกจากนี้ หากนำสถิติการว่างงานมาสำรวจตามรายภาค พบว่า กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคใต้ มีอัตราว่างงานมากที่สุด จำนวนร้อยละ 0.8 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.6 และภาคเหนือ ร้อยละ 0.3 ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบสถิติกับปีที่แล้ว พบว่าคนไทยว่างงานเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานอีกว่า จำนวนของผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับหรือผู้มีงานทำ แต่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือต้องการทำงานเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้นั้น ปัจจุบันมีจำนวน 2.85 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของผู้มีงานทำทั้งหมด

ข้อมูลจาก http://www.tnews.co.th/

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook