กทค.เผย ผลร้องเรียนผู้ใช้บริการโทรคมนาคม

กทค.เผย ผลร้องเรียนผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กทค. เผย ผลพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม เสร็จสิ้นแล้ว 30 เรื่องจาก 75 เรื่อง แลัวพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เหลือพรุ่งนี้

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุม กทค. พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม เสร็จสิ้นไป 30 เรื่อง จากจำนวนเรื่องร้องเรียน 75 เรื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ผู้ประกอบการคืนเงินให้แก่ผู้ร้องเรียน พร้อมค่าเสียประโยชน์ร้อยละ 15 ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้บริการคิดจากผู้ใช้บริการและได้ให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือกับผู้ประกอบการ โดยมติดังกล่าว มีผลกับผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้ รวม 4 กรณี คือ 1.กรณีประสบปัญหาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า แต่ถูกระงับบริการ และยึดเงินคงเหลือในระบบ 2.กรณีประสบปัญหาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทชำระค่าบริการล่วงหน้ายกเลิกบริการ แต่บริษัทผู้ให้บริการไม่คืนเงินคงเหลือในระบบเป็นเงินสดให้แก่ผู้ใช้บริการ 3.กรณีประสบปัญหา ถูกคิดค่าบริการเสริมรับข้อมูลข่าว/ดูดวงผ่านทาง SMS โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ และ 4.กรณีผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าบริการที่มิได้สมัครใช้ อย่างไรก็ตาม เรื่องร้องเรียนที่เหลือ กทค. จะนัดพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้ (9 ต.ค.)

นอกจากนี้ นายสุทธิศักดิ์ ยังกล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุม กทค.รับทราบผลพิจารณาแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ของผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย ตามที่ คณะทำงานฯ นำเสนอ และเห็นชอบแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ตามความเห็นของคณะทำงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมใน 4 ส่วน คือ ข้อมูลการให้บริการ แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ และทั่วถึง และค่าใช้จ่ายการให้บริการและการรักษาคุณภาพมาตรฐานบริการ เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความครอบคลุมครบถ้วน