ธอส.ออก 5 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

ธอส.ออก 5 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัว 5 มาตรการลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัยช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัย "พักหนี้ ลดดอกเบี้ย และปลดหนี้" กรณีลูกค้าเดิมของธนาคารที่ได้รับผลกระทบหลักประกันเสียหายหรือสูญเสียรายได้ ธนาคารจะผ่อนปรนการผ่อนชำระเงินงวดให้นานถึง 6 เดือน

แต่หากได้รับผลกระทบรุนแรง ธนาคารจะพิจารณาให้อีกไม่เกิน 3 เดือน โดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหาย นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 3.00% ต่อปี นาน 3 ปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายสามารถกู้เพิ่ม หรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างทดแทนอาคารเดิม และกู้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน เป็นเหตุให้น้ำท่วมขัง จนเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมที่จะเป็นกลไกหลักในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าประชาชน จึงได้ออก 5 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงมาตรการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดระดับลง โดยธนาคารจะพิจารณาตามระดับความเสียหายดังนี้

มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร กรณีหลักประกัน และ/หรือ รายได้ ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะพักหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี) กรณีได้รับผลกระทบรุนแรง จะพักหนี้ได้เพิ่มอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี)

มาตรการที่ 2 กรณีลูกค้าเดิมได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น้ำท่วมจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิต ธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่

มาตรการที่ 3 กรณีลูกค้าเดิมที่อาคารที่อยู่อาศัยพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จะได้รับการปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร โดยผู้กู้ผ่อนชำระหนี้ในส่วนของที่ดินที่คงเหลือ

มาตรการที่ 4 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. และลูกค้าใหม่ ที่อาคารได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพิ่ม หรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม (มีหลักประกัน) คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3% ต่อปี นาน 3 ปี (วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน และภายในวงเงินต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท) หลังจากนั้น กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ส่วนลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี

มาตรการที่ 5 กรณีกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย (มีหลักประกัน) ให้กู้ในวงเงินและอัตราดอกเบี้ยตามมาตรการที่ 4

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบต้องติดต่อยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th