สรรพากรเล็งรีดภาษีโอนหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ

สรรพากรเล็งรีดภาษีโอนหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ
Siamturakij

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากร เตรียมเก็บภาษีคนเล่นหุ้น สั่งโบรกเกอร์ รายงาน การโอน "วอร์แรนต์-เดลิเวทีฟ-เอ็นดีวีอาร์-ดีอาร์" นอกตลาด หลักทรัพย์ของลูกค้า

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งหนังสือเวียนถึงบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ธนาคารที่รับฝากทรัพย์สินของลูกค้าทุกแห่ง และบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

เพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูลการโอนหุ้นนอกตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่กรมสรรพากร หลังกรมสรรพากร มีหนังสือขอความร่วมมือมายังก.ล.ต. ให้ช่วยขอข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ จัดส่งข้อมูลของลูกค้าที่มีการโอนหุ้นนอกตลาดหลัก-ทรัพย์

ซึ่งได้แก่ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ใบสำคัญแสงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (DR) ให้แก่กรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด

สำหรับการโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ เป็นธุรกรรมที่ผู้โอน หรือผู้รับโอนมีภาระหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วแต่กรณี โดย ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์มีการให้บริการเกี่ยวกับการโอนหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า

จึงขอความร่วมมือจากบริษัท ให้จัดส่งข้อมูลของลูกค้า รวมถึงลูกค้าประเภทกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ด้วย ที่มีการโอนหลักทรัพย์นอกตลาด หลักทรัพย์ (โอนหลักทรัพย์) เฉพาะกรณีการโอนข้ามชื่อให้แก่สรรพากร

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.บริษัทที่ลูกค้าขอทำธุรกรรมโอนหลักทรัพย์ (บริษัท ผู้โอน) เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรายงานให้กรมสรรพากรทราบ โดยให้รายงานธุรกรรมทุกรายการที่เกิดขึ้น 2.ให้จัดส่งรายงานให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือน โดยจัดส่งภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป ในรูปของไฟล์ EXCEL หากข้อมูลมีมากกว่า 10 เมกะไบต์ ขอให้จัดส่งเป็น CD ทางไปรษณีย์ ถึงศูนย์สำรวจและติดตามธุรกิจ นอกระบบของกรมสรรพากร

3.ในกรณีที่เดือนดังกล่าว ไม่มีลูกค้าทำธุรกรรมโอนหลักทรัพย์ ขอให้แจ้งว่าไม่มีด้วย และ 4.กรณีบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ขอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบลจ.

ให้ความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ ในการรายงานธุรกรรมโอนหลักทรัพย์ กรณี การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่าง กองทุน (Cross Trade) ภายใต้การจัดการ ทั้งกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ในกรณีกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งผู้ลงทุนอาจมีภาระภาษีเกิดขึ้นจากธุรกรรม Cross Trade ขอให้บริษัทชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเกี่ยวกับภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สำนักงานก.ล.ต. ได้มีหนังสือสอบถามข้อมูลไปยังกรมสรรพากร เกี่ยวกับประเด็นภาระภาษี สำหรับการโอน หลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แล้ว หาก ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร ก.ล.ต. จะได้ซักซ้อมความเข้าใจให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์การเปิดเผย ข้อมูลงบการเงินของสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของสำนักงานสาขาของธนาคารต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อสะท้อนความสามารถในการชำระคืนหนี้

ประกอบการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในประเทศไทย โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2556

สืบเนื่องจากการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า ในกรณีที่สำนักงาน สาขาประสบปัญหาฐานะการเงินไม่สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ และทรัพย์สินทั้งหมดของสำนักงานสาขาที่อยู่ในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้ของสำนักงานสาขา

อาจมีความเสี่ยงจากข้อจำกัดของกฎหมาย ในการขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะดำเนินการบังคับชำระหนี้ได้เฉพาะจากทรัพย์สินของสำนักงานสาขาในประเทศไทย

ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 ข้อ 2 วรรค 23 กำหนดให้ผู้ซื้อหุ้นที่มีส่วนเกินของทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และกรมฯ มีอำนาจให้ผู้เสียภาษีต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กรมฯตามมาตรา 17 (2) แห่งประมวลรัษฎากร