กสท.ย้ำผู้ประมูลTVดิจิตอลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

กสท.ย้ำผู้ประมูลTVดิจิตอลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

กสท.ย้ำผู้ประมูลTVดิจิตอลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กสท. ย้ำผู้เข้าประมูลทีวีดิจิตอล ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ จึงสามารถเข้าร่วมประมูลได้

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุม กสท. ได้สรุปผลการจำหน่ายเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 กันยายน ที่ผ่านมา โดยผู้ที่สนใจซื้อเอกสารทั้งสิ้น 33 บริษัท จำนวน 49 ชุด โดยแบ่งออกเป็น หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 8 ชุด, หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จำนวน 12 ชุด, หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) 17 ชุด, หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) 12 ชุด โดยผู้ที่ยื่นเอกสารเข้าร่วมการประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ จึงสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ซึ่งการพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. 2556 ให้นิยาม "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุม เป็นบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะลำดับเดียวกันหรือไม่ก็ตามเป็นบริษัทร่วมของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่นหรือมีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook