สศช. เผยตั้งยุทธศาสตร์ 6 ด้าน รับAEC

สศช. เผยตั้งยุทธศาสตร์ 6 ด้าน รับAEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อาคม เผย สศช. กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เตรียมรับ AEC ปี 58 เล็งตั้งไทยศูนย์กลางแปรรูปสินค้าเกษตร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวในการ
ประชุมประจำปี 2556 ถึงนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อเตรียมรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ว่า ทาง สศช. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 6 ด้าน เพื่อเตรียมรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาทิ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งออก
ไปยังตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งในอาเซียน และแอฟริกา สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
ด้านอาหารของประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปสินค้าเกษตรของอาเซียน ผ่านความร่วม
มือในระดับพหุภาคีและทวิภาคีในทุกภูมิภาค