คค. จัดสัมมนาพัฒนาท่องเที่ยว
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/mn/0/ud/32/161676/479169-01.jpgคค. จัดสัมมนาพัฒนาท่องเที่ยว

คค. จัดสัมมนาพัฒนาท่องเที่ยว

2013-09-12T06:27:00+07:00
แชร์เรื่องนี้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หวังพัฒนาด้านท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ประเทศและชุมชน

นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานเปิดการสัมมนา "การพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยว" เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยกินดีอยู่ดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยใช้หลักการเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันของประเทศเรื่องการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งนี้ทิศทางด้านการพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวของประเทศ จะยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกรอบแนวคิดหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสร้างกระบวนการมีส่วนรวมในสังคม รวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถือเป็น 1 ใน 12 ภาคบริการ ที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อระบบเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นการก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และเกิดธุรกิจต่าง ๆ ส่งผลให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
INN Newsสนับสนุนเนื้อหา