กรมเจ้าท่าจัดสัมมนาผู้บริหาร

กรมเจ้าท่าจัดสัมมนาผู้บริหาร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาผู้บริหารกรมเจ้าท่า ประจำปี 2556 หวังพัฒนาองค์กรและบุคลากรเทียบเท่ามาตรฐานสากล

รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า แจ้งว่า ในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2556 ทางกรมเจ้าท่า จัดสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ 145 คน ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัท บางกอกเทรนนิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุ มาให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาองค์กรตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ AEC และการจัดทำ JD สู่การปรับโครงสร้างการพัฒนาองค์กรของกรมเจ้าท่า พร้อมในการเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กร กรมเจ้าท่า ก่อนก้าวเข้าสู่ AEC 2558” โดยประโยชน์ ที่คาดว่า จะได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ ทำให้ผู้บริหารของกรมได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาองค์กร มุมมองการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากลและตอบสนองความคาดหวังในภาคสังคม และประชาชนได้อย่างสูงสุด