ขบ.เตือนเจ้าของรถที่ไม่ใช้แจ้งขอหยุดใช้

ขบ.เตือนเจ้าของรถที่ไม่ใช้แจ้งขอหยุดใช้

ขบ.เตือนเจ้าของรถที่ไม่ใช้แจ้งขอหยุดใช้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กรมการขนส่งทางบก เผย เจ้าของรถที่ไม่ใช้รถ ต้องแจ้งการขอหยุดใช้ ระบุ ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีรถที่ค้างชำระภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ร้อยละ 28.46 ซึ่งจากสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 จำนวนทั้งสิ้น 33,960,792 คัน เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 32,887,023 คัน เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 1,073,769 คัน

ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าของรถหยุดใช้รถแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถ ซึ่งส่งผลให้เจ้าของรถยังคงมีภาระค้างชำระภาษี และเมื่อไม่ชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที ดังนั้น หากเจ้าของรถรายใดมีความจำเป็นต้องหยุดใช้รถ เช่น รถอยู่ระหว่างการซ่อมหรือเลิกใช้แล้ว ขอให้ติดต่อแจ้งการไม่ใช้รถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และแบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ และเมื่อเจ้าของรถมีความประสงค์ขอใช้รถต่อ ก็สามารถดำเนินการแจ้งใช้รถดังกล่าวได้ โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขอแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้รถไว้ และหลักฐาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

อย่างไรก็ตาม นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีสัดส่วนค้างชำระภาษีคิดเป็นร้อยละ 12.34 ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล รองลงมาเป็นรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถโดยสารประจำทาง ซึ่งหากผู้ประกอบการขนส่งรายใด มีความประสงค์หยุดใช้รถ ขอให้แจ้งต่อนายทะเบียน พร้อมส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียน โดยยื่นหลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ และหลักฐานผู้ประกอบการ และใบมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก ได้ขยายช่องทางการรับชำระภาษีรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยการชำระภาษีรถทั่วไทย โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook