กนอ. เร่งผลักดันทำนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว

กนอ. เร่งผลักดันทำนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ. เร่งผลักดันนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ตามแบบฉบับนิคมอุตสาหกรรมจูร่ง ประเทศสิงคโปร์

น.ส.สมจินต์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สายงานบริการและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังร่วมศึกษาดูงานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งวันนี้ เป็นวันสุดท้าย ว่า
นิคมอุตสาหกรรมจูร่ง ส่วนใหญ่เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว มีการออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้อง และสมดุลกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในฐานะ กนอ. จะนำแบบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมจูร่ง ไปปรับใช้ในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย สู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งนี้ จะร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น พยายามนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคารและสิ่งแวดล้อม แต่พบว่าขณะนี้ประเทศ
ไทย ยังด้อยในส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

อย่างไรก็ตาม น.ส.สมจินต์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐได้อนุมัติงบประมาณกว่า 87 ล้านบาท ในการพัฒนาเปิดศูนย์วิจัย
ศึกษา พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพื่อรองรับการลงทุนต่อไปในอนาคต