กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2556 วันที่ 27 สิงหาคม

รายงานข่าวจาก กรมเจ้าท่า แจ้งว่า กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2556 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ กรมเจ้าท่า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการกรมเจ้าท่า ประมาณ 60 คน ตามมติที่ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เพื่อจะได้รวบรวมผลการดำเนินงามตามแผนของส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป  

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยฯ มีวัตถุประสงค์ ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ พร้อมลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย อีกทั้ง ยังสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรของกรมเจ้าท่า ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ ทำให้บุคลากรของกรมเจ้าท่า มีความรู้ความเข้าใจในหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ พร้อมทั้งทำให้บุคคลากรกรมเจ้าท่า ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย และความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยลดลง