บาดตาเซียน : 01/03/2012 ท้าทายความสูง ด้วยปัจจัยเทนนิค