ตั้งคณะทำงานร่วมดูแลการกำจัดกากอุตฯ

ตั้งคณะทำงานร่วมดูแลการกำจัดกากอุตฯ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมเข้าดูแลการกำจัดกากอุตสาหกรรม เตรียมจัดทำประกาศดูแลใน 3 เดือน นี้

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การดูแลติดตามใน
ส่วนของกากอุตสาหกรรม ที่เกิดจากการขุดเจาะปิโตรเลียม ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากไม่มีข้อมูลในระบบว่ามากน้อย
เพียงใด เพราะผู้ประกอบการขุดเจาะ จะแจ้งต่อผู้ให้สัมปทานคือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เท่านั้น ทั้งนี้ ก็ยังพบว่า
ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผู้สร้างกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 17,700 ราย มีโรงงานที่ได้รับอนุญาต เป็นผู้
รับบำบัดทุกประเภท 1,500 ราย โดยมีการแจ้งการขนย้ายกากของเสียทั่วไปออกจากโรงงาน ปีละประมาณ 41.2
ล้านตัน และมีกากของเสียที่เป็นวัตถุอันตราย 2.8 ล้านตัน แต่ได้ปรากฏหลักฐานการขนย้ายจริงเพียง 12 ล้านตัน
และ 9 แสนตันตามลำดับ ดังนั้น ทาง กรอ. จะกวดขันในเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งทาง กรอ.จะร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรม
ชาติ ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันภายในเดือนนี้ เพื่อคอยติดตามการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เกิดมาจากการขุด
เจาะปิโตรเลียมอย่างเป็นระบบมากขึ้น และเร็วๆ นี้ กรอ. จะออกประกาศเพื่อให้ผู้ขุดเจาะปิโตรเลียม นั้นสามารถลง
ทะเบียนแจ้งยอดขนปิโตรเลียม กับ กรอ. ได้  ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำประกาศได้รายใน 3 เดือน นี้