กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งจ่ายเงินปันผล2.5%

กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งจ่ายเงินปันผล2.5%
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 2.5% สำหรับผลประกอบการเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2556

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินและประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้แถลงผลการดำเนินงานสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2556 ของ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้มีมติไปเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2556 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2556 ในอัตราร้อยละ 2.5 หรือเท่ากับ 0.25 บาทต่อหน่วย สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หรือนักลงทุนทั่วไปเนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2556 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 เท่ากับ 9,645.98 ล้านบาท โดยกองทุนได้รับผลบวกจากสภาวะตลาดตราสารทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย SET Index งวดเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2556 ปรับเพิ่มขึ้น 4.31% อันเป็นผลจากการที่เศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทย ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดี ประกอบกับ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอัตราร้อยละ 2.5 ในงวดครึ่งปีสำหรับนักลงทุนประเภท ก. เป็น
ผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีที่ประมาณร้อยละ 2.56 ต่อปีและ
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร) ที่ประมาณร้อยละ 2.49 ต่อปี โดยตลาดหลักทรัพย์
จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทำการปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2556