กรมส่งเสริมการค้าฯ ปรับแผนงานปี 56

กรมส่งเสริมการค้าฯ ปรับแผนงานปี 56
กรมส่งเสริมการค้าฯ ปรับแผนงานปี 2556 วางกลยุทธ์ 7 ด้าน รับการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง ตามรายงานของ WTO

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรม รับทราบรายงานขององค์การการค้าโลก หรือ WTO ถึงแนวโน้มการค้าโลกในปี 2013 ซึ่งพบว่าการค้าของโลกในปัจจุบันจะมีการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคมากขึ้น การเติบโตของภาคบริการ การเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกั้นทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี หรือ เอ็นทีบี และความผันผวนของสินค้าเกษตร ฉะนั้นทางกรมจึงได้มีการปรับแผนงานในปี 2556 ให้สอดคล้องกันภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงหรือวางกลยุทธ์ไว้ 7 ด้าน อาทิ การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยที่ใช้ช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าไทย และการพัฒนาบุคลากรและระบบข้อมูลการค้าอย่างต่อเนื่อง