แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ถกมาตรการกำจัดของเสีย

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ถกมาตรการกำจัดของเสีย
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ หารือมาตรการจัดการของเสีย

นายทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ร่วมกับ นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการร่วมกันในการจัดการของเสีย จากการประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม ว่า ปัจจุบันการประกาศเรื่องมาตรการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ยังมีจุดอ่อนในการดูแล โดยเฉพาะ ต้นน้ำหลังจากการขนย้ายของเสียออกจากแหล่งสัมปทานแล้ว จะอยู่ในอำนาจของ กรอ. แต่ปรากฏว่า ทาง กรอ. ไม่มีข้อมูลกากปิโตรเลียมทั้งระบบ ซึ่งการร่วมกันทำงานครั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงฯ จะรายงานข้อมูลกากปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานให้ทาง กรอ. รับทราบ ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้รับสัมปทานหลัก ๆ เช่น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จะมีกระบวนการขนย้ายและกำจัดกากของเสียจากการขุดเจาะตามมาตรฐาน แต่ทางหน่วยงานยังคงต้องการความเชื่อมั่นว่า จะไม่มีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งจนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้พบว่า แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ มีกำลังการผลิตวันละ 3.3 หมื่นบาร์เรลต่อวัน มีการสร้างกากปิโตรเลียมที่เป็นวัตถุอันตรายที่ต้องส่งเข้าโรงเผาทำลายที่ถูกต้องประมาณ 2.2 พันตันต่อเดือน โดยข้อมูลกากปิโตรเลียมจากแปลงสัมปทานทั้ง 78 แปลงทั่วประเทศ จะรวบรวมนำส่ง กรอ. อีกครั้ง