โฆสิตชี้นโยบายการเงิน-คลังเหมาะสมแล้ว

โฆสิตชี้นโยบายการเงิน-คลังเหมาะสมแล้ว
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ ชี้ นโยบายการเงินการคลัง ตอนนี้เหมาะสม แนะรัฐบาล พัฒนานวัตกรรม

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นโยบายการเงินการคลังของไทยในขณะนี้ ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่มีความน่ากังวลมากนัก เพราะยังใช้เครื่องมือต่างๆ ในการกระตุ้น และบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในระยะยาว นโยบายการเงินการคลังเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอในการสนับสนุนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ในการสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลควรให้ความสำคัญถึงแนวทางในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาให้ประเทศไทยมีนวัฒกรรมด้านการผลิต การศึกษา การวิจัย ฝีมือแรงงานที่ดีขึ้น มากกว่าเพียงประเทศผู้รับจ้างในการผลิตเพียงอย่างเดียว