โอลิมปิก 2020

ทรูส่งบริษัทลูกเทคโอเวอร์ KSC อินเตอร์เน็ต

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯวันนี้(22ก.ค.52)ว่า บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จำกัด (IKSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัท เค เอส ซีคอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (KSC) ดำเนินธุรกิจให้บริการอินเตอร์เนตโดยการซื้อหุ้นสามัอง KSC จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะทำให้IKSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวของ KSC และ KSC จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้การซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าว IKSC จะเข้าซื้อหุ้นจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือCAT จำนวน 480,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32 ของทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้วทั้งหมดของ KSC ราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น(มูลค่าตามบัญชี -87.50 บาทต่อหุ้น) ทำให้หลังการซื้อหุ้นIKSCจะถือหุ้นใน KSC ร้อยละ 98.41 เพิ่มจากก่อนหน้าที่ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 66.41

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ข่าวเศรษฐกิจ