5 ปัจจัยสร้างสุข สู้งานที่ใช่ ลดความเบื่อหน่าย

5 ปัจจัยสร้างสุข สู้งานที่ใช่ ลดความเบื่อหน่าย
www.prachachat.net

สนับสนุนเนื้อหา

มีคนบอกว่า "ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน" การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสะท้อนผลสำเร็จของงาน ซึ่งการทำงานในบางวันอาจส่งผลต่อความเครียด และแรงกดดัน จนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อยลง ทั้งยังทำให้ความกระตือรือร้นหดหาย

ถึงที่สุดอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงาน กระทั่งเกลียดการทำงานในวันจันทร์ก็เป็นได้ สิ่งเหล่านี้สามารถขจัดความรู้สึกเช่นนี้ได้ หากรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมคุณถึงไม่มีความสุขกับการทำงาน ?

"จ๊อบส์ ดีบี" ผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน ต้องการทราบถึงสาเหตุที่ทำให้พนักงานไม่มีความสุข จึงจัดทำผลสำรวจล่าสุดในหัวข้อ "ความสุขในการทำงาน" (Happy Meter) ประจำปี 2558 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,452 คน แบ่งเป็น ระดับเจ้าหน้าที่ (เริ่มทำงานเป็นที่แรก), ระดับพนักงาน มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-4 ปี, ระดับหัวหน้างาน หรือระดับพนักงานมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป, ระดับผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ครอบคลุม 5 ประเภทงาน ได้แก่ งานขาย/บริการลูกค้า/งานพัฒนาธุรกิจ, งานไอที, การตลาด/งาน P.R., งานธุรการ/งานทรัพยากรบุคคล และงานบัญชี

จากการสำรวจ "นพวรรณ จุลกนิษฐ์" กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากปัญหาการขาดคุณภาพและจำนวนผู้สมัครงาน ประกอบกับอัตราการลาออกของพนักงานที่มีสัดส่วนเฉลี่ยถึง 13% (ในปี 2556) ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องประสบปัญหาการทำงานโดยไม่ต่อเนื่อง

ข้อมูลจากผลสำรวจพบว่า58.3%ของคนทำงานมีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน โดย 5 ปัจจัยที่ส่งผลให้คนทำงานมีความสุข คือ

หนึ่ง บทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในปัจจุบันที่ถนัด รักและชอบ 26.2%

สอง ความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 25.4%

สาม เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสม และมีการปรับฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น 20.8%

สี่ ช่วงเวลาการทำงาน โดยสามารถจัดการความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงานได้ (Work-life Balance) 19.4%

ห้า สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอื่น ๆ ได้รับความคุ้มครองทั้งตนเองและครอบครัว 18.6%

"หากแบ่งระดับความสุขกับงานปัจจุบันตามตำแหน่งงานพบว่า ผู้ที่มีความสุขกับงานที่ทำสูงสุดคือ ระดับผู้บริหาร 69% รองลงมาคือ ระดับพนักงานและระดับเจ้าหน้าที่ 60% ระดับหัวหน้างาน 58% และระดับผู้จัดการ 56% ในจำนวนดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบแยกออกเป็นหน่วยธุรกิจ พบว่าตำแหน่งงานด้านธุรการ และการบริหารบุคคลมีความสุขที่สุด เมื่อเทียบกับงานการตลาด บัญชี งานขาย และงานไอทีที่มีความสุขน้อยที่สุด"

เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงในแต่ละตำแหน่งงาน "นพวรรณ" บอกว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยที่ทำให้งานธุรการ, บัญชี, งานขาย และงานไอที มีความสุขเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนงานด้านการตลาด กลับต้องการ Work-life Balance เป็นปัจจัยสร้างความสุขในการทำงาน

"ขณะที่ 41.6% ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ โดยปัจจัยที่ทำให้คนทำงานไม่มีความสุขในการทำงาน อันดับแรกคือ ระบบการทำงานในองค์กร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในการทำงาน 22.2% รองลงมาคือ เงินเดือนไม่ขยับ 18.5% ตามมาด้วยบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบจำเจ ความไม่ท้าทาย 16.1% ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 14.6% และสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจ 12.7%"

"เมื่อแบ่งตามตำแหน่งงาน พบว่าตำแหน่งงานที่ไม่มีความสุขกับการทำงานมากที่สุด คือ งานการตลาด/งาน P.R. และงานบัญชี 45% รองลงมาคือ งานขาย/งานบริการลูกค้า/งานพัฒนาธุรกิจ และงานไอที 44% ส่วนงานธุรการ 37% ตามลำดับ ปัจจัยที่ทำให้คนทำงานไม่มีความสุขที่สุดในตำแหน่งงานการตลาด งานธุรการ และงานขาย คือ ระบบการทำงานขององค์กร ขณะที่งานบัญชีและไอที กลับไม่มีความสุขในเรื่องเงินเดือนมากกว่า"

จากการวิเคราะห์ผลสำรวจดังกล่าว "นพวรรณ" บอกว่า แม้ว่าจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความสุขในการทำงานมากกว่าผู้ที่ไม่มีความสุขในการทำงาน แต่กระนั้นตรงนี้เป็นสัญญาณเตือนให้เห็นว่า เหตุผลที่ทำให้พนักงานคิดลาออก คือไม่มีโอกาสในการเติบโตในองค์กร 18.6% รองลงมาคือเข้ากับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้าไม่ได้ 10.6% ตามมาด้วยได้รับการปรับเงินเดือน แต่ไม่เพียงพอ 10.5% องค์กรไม่มีระบบที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ 9.6% และไม่ชอบงานที่รับผิดชอบอยู่ 9.4% ตามลำดับ

เมื่อเป็นเช่นนี้ การแก้ปัญหาให้คนทำงานไม่เกลียดวันจันทร์ โดยสามารถสร้างความสุขในการทำงานได้จากแรงจูงใจ ดังนี้

หนึ่ง Happiness Check Up สำรวจความสุขกับการทำงานในปัจจุบัน

สอง Goal & Passion ตั้งเป้าหมายและแรงบันดาลใจ รวมถึงตั้งรางวัลชีวิตให้ตนเองเมื่อสามารถไปถึงเป้าหมายนั้น

สาม Challenge กำจัดความเบื่อหน่าย ด้วยการมองหาสิ่งใหม่ที่น่าสนใจและท้าทาย

สี่ Learn เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่เพื่อพัฒนาชีวิต เรียนรู้คนรอบข้างเพื่อนำสิ่งที่ดีมาปรับใช้

ห้า Helpful ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า เพื่อกระจายความสุขต่อสังคม

"ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า คุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเองหรือไม่ ลองหาความสุขในแบบของคุณให้เจอ เพราะสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานที่สดใส สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุก ๆ วัน"

จะดีกว่าไหม ถ้าใช้ชีวิตให้มีความสุขในการทำงาน