แค่4เดือน ยอดคนกรุงป่วยเอดส์พุ่ง! ห่วง "ชาย"สัมพันธ์"ชาย" เพิ่มมากสุด

แค่4เดือน ยอดคนกรุงป่วยเอดส์พุ่ง! ห่วง "ชาย"สัมพันธ์"ชาย" เพิ่มมากสุด

แค่4เดือน ยอดคนกรุงป่วยเอดส์พุ่ง! ห่วง "ชาย"สัมพันธ์"ชาย" เพิ่มมากสุด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายโกวิท ยงวานิชกิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (สนอ.กทม.) เปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ของกทม. ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงาน โครงการ และจัดทำกรอบงบประมาณปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ โดยมีข้าราชการกทม.สังกัด สนอ. สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักการแพทย์ สำนักงานเขต และตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ เข้าร่วม

นายโกวิทกล่าวว่า จากการคาดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ปี 2558 ในพื้นที่กรุงเทพฯ คาดว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังมีชีวิตอยู่ 61,109 คน เสียชีวิตแล้ว 3,341 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัส 24,871 คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,771 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 1,066 คน หรือ ร้อยละ 60 รองลงมาภรรยาติดเชื้อจากสามี 259 คน ร้อยละ 15 และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 162 คน ร้อยละ 9.1 ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี 974 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4

นายโกวิทกล่าวต่อว่า กทม.ต้องกลับมาเผชิญปัญหาเอดส์อีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆ ยั่วยุให้เกิดปัญหาทางเพศ และการใช้สารเสพติดได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน ในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook