4 Soft Skill ที่จำเป็นต้องมี! หากอยากก้าวหน้าในอาชีพ

4 Soft Skill ที่จำเป็นต้องมี! หากอยากก้าวหน้าในอาชีพ

4 Soft Skill ที่จำเป็นต้องมี! หากอยากก้าวหน้าในอาชีพ
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

นอกจากการพัฒนาทักษะความรู้เฉพาะทางอย่าง Hard Skill จะจำเป็นต่อการทำงานแล้ว Soft Skill หรือทักษะทางด้านสังคมและการร่วมงานกับผู้อื่นก็จำเป็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานเช่นกัน

และนี่คือ Soft Skill ที่จำเป็นต้องมีในยุคนี้ หากอยากเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็น Soft Skill อันดับต้น ๆ ที่นายจ้างมองหาจากลูกจ้าง เพราะไม่ได้มีแค่ตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ หรือตำแหน่ง Content Marketing เท่านั้นที่ต้องใช้ไอเดียสร้างสรรค์ในการทำคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน เพื่อจะได้นำไอเดียใหม่ ๆ ไปพัฒนาต่อยอด รวมถึงคิดหาวิธีการหรือทางออกใหม่ ๆ ให้กับทีมงานเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญกันอยู่ 

ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence)
ความฉลาดทางสังคม หมายถึงมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการร่วมงานได้ รวมถึงความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย 

หากใครมีทักษะด้านนี้ จะช่วยให้การร่วมงานกับคนอื่นเป็นไปด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น เพราะต่างฝ่ายต่างให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังลดความขัดแย้งในองค์กรได้ด้วย 

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานอย่างยิ่ง ทำให้ทุกบริษัทล้วนต้องการพนักงานที่มีทักษะเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

โดยทักษะดังกล่าว ไม่ได้หมายถึงแค่การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พวกเครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วด้วย เพื่อยกระดับการทำงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

การทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านโลกออนไลน์ (Virtual Collaboration)
จากวิกฤต COVID-19 ทำให้หลายบริษัทต้องปรับตัวด้วยการให้พนักงานทำงานอยู่บ้าน หรือ Work from Home กันมากขึ้น เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร้ข้อจำกัดทั้งเรื่องสถานที่และเวลา

ทักษะดังกล่าวจึงเป็นการพิสูจน์ความเป็นอาชีพของพนักงานว่าสามารถติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ และทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้หรือไม่ 

ที่มา : entrepreneur.com