รู้จัก “Thai Navy Seal” มนุษย์กบ : หน่วยรบทำลายใต้น้ำจู่โจม

รู้จัก “Thai Navy Seal” มนุษย์กบ : หน่วยรบทำลายใต้น้ำจู่โจม
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นหน่วยซีลต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่ง

หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม (SEAL) คือ หลักสูตรการฝึกระเบียบวิธีทางทหารที่โหด แกร่ง ท้าทาย และหนักที่สุดในบรรดาหลักสูตรหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทย ด้วยเหตุผลที่ว่าภารกิจที่หน่วยซีลได้รับ มักจะอันตรายอย่างที่สุด ถูกกดดันทั้งร่างกายและจิตใจมากที่สุดเสมอ การฝึกของหน่วยซีลจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือน ซึ่งนับเป็นการฝึกหลักสูตรทางทหารที่มีระยะเวลานานที่สุดของไทย

ประเทศไทยมีหน่วยซีลอยู่จริง

หน่วยรบพิเศษของไทย เกิดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกา โดยมีการประชุมหารือกันแล้วเห็นว่า กองทัพเรือควรเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกหน่วยสงครามพิเศษ (ปี 2495) และต่อมากองทัพเรือได้ส่งทหารจำนวนหนึ่งไปฝึกหลักสูตร UDT/SEAL โดยใช้เวลาประมาณ 60 วัน (ปี 2496)

จนกระทั่งปี 2499 จึงได้มีการจัดตั้งหลักสูตรการฝึกและตั้งหน่วยทำลายใต้น้ำขึ้น และได้พัฒนาจนเป็นหน่วยสงครามพิเศษของกองทัพเรือในเวลาต่อมา เลยถือได้ว่าหน่วยรบพิเศษแรกของกองทัพไทย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่กองทัพเรือ

ปัจจุบันหน่วยซีลของไทย จึงประกอบไปด้วยข้าราชการของกองทัพเรือ ทั้งชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรที่สมัครใจเข้ามารับการฝึก โดยหลังจากการฝึกก็จะประจำอยู่ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ส่วนผู้ที่รับการฝึกจากเหล่าทัพอื่นก็จะกลับไปหน่วยต้นสังกัดของตน

wikibuster.org

ภารกิจที่หน่วยซีลได้รับมักจะอันตรายอย่างที่สุด

หน้าที่หน่วยซีลในกองทัพเรือไทย ได้แก่ การสำรวจหาด ทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด พื้นที่ยกพลขึ้นบก ดำเนินการด้านการข่าวลับ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ดำเนินการฝึกกำลังพลทดแทนของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

หน่วยซีลเปรียบเสมือนจ้าวแห่งทะเลที่น่าเกรงขาม

เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักทำลายใต้น้ำจู่โจมจะได้ประดับตราความสามารถ ที่ออกแบบโดย พลเรือโทพัน รักษ์แก้ว ซึ่งส่วนประกอบของตราความสามารถมีความหมายดังนี้ คือ ปลาฉลาม สีขาวหรือสีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นจ้าวแห่งท้องทะเล ที่มีความน่าเกรงขาม แต่สง่างามและแข็งแกร่ง, คลื่น หมายถึง อุปสรรคที่หน่วยซีลต้องเจอ แต่ฉลามที่เป็นเหมือนตัวแทนนักรบ ก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นเกรง, สมอเรือ หมายถึง ตราสัญลักษณ์ของการเป็นทหารเรือ, ธงชาติ หมายถึง การยอมพลีชีพเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์