คำทำนาย เซียมซีที่ 3 พระประธาน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เซียมซีใบนี้ว่าด้วย

จิตใจของท่านไม่แน่นอน จะขอพรอะไรก็ไม่สมดังปรารถนา ต้องมีจิตใจอันมั่นคงก่อน ถึงเวลาสรรพสิ่งต่าง ๆ จะดีขึ้น...