ความสำคัญของคำสอน โอวาทปาฏิโมกข์

ความสำคัญของคำสอน โอวาทปาฏิโมกข์

ความสำคัญของคำสอน โอวาทปาฏิโมกข์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1.250 รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน 3 หรือที่คุ้นหูกัน คือ วันมาฆบูชา

 โอวาทปาฏิโมกข์ โอวาทปาฏิโมกข์

ซึ่งในวันมาฆบูชานี้ (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา 20 พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา) คาถา โอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มีดังนี้ 

สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

คำแปล : การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญแต่ความดี การทำจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขันติคือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต, ผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นสมณะ, การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำร้าย คือความสำรวมในปาฏิโมกข์, ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร, ที่นั่งนอนอันสงัด, ความเพียรในอธิจิต

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ประโยคที่จำกันได้ดีและเป็นที่แพร่หลาย คือ ความในคาถาแรกที่ว่า "ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส" หากปฏิบัติได้ตามคำสอนนี้ ชีวิตจะพบแต่ความสงบสุข ใช้ชีวิตแบบมีความสุข จิตใจผ่องใส่ผ่านพ้นอุปสรรคปัยหาไปได้อย่างง่ายดาย 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ต่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

>>>ประวัติวันมาฆบูชา

>>>ความสำคัญของการเวียนเทียน

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dhammathai.org/
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook