คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คาถา, บูชา, พระสยามเทวาธิราช

สยามะ เทวาธิราชา เทวา ติเทวา มหิทธิกา

เทยยะ รัฏฐัง อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะจะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัติโหตุ สัพพะทา

สยามะ เทวานุภาเวนะ สยามะ เทวะ เตชะสา

ทุกขะโรคะ ภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิง ภาคะยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฒิ จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุเม

คำแปลคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช พระสยามเทวาธิราช เป็นจอมเทวดา ยิ่งใญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย ทรงมี มหิทธิฤทธิ์ ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาธ อุปะทวะอันตราย ความพินาศทั้ง หลาย ขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้ ขอจงประทานความสุขสวัสดี จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัย ความโศก ศัตรู อุปัทวะ และอันตรายมิใช่น้อย ให้พินาศไปโดยไม่เหลือ ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการ ทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง ศรี อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ความเจริญ และยศ มีอายุยืนตลอดหนึ่งร้อยปีขึ้นไป ความสำเร็จแห่งกิจก่รงานในความเป็นอยู่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ฯ

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช ผู้ที่สวดบูชาพระสยามเทวาธิราช เป็นประจำจะเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นสุขเจริญในหน้าที่การงาน

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook