วิธีคลายทุกข์ ตาม วิถีชาวพุทธ
คำที่ถูกค้นบ่อย
  Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
  //s.isanook.com/ho/0/ud/6/33421/m-1.jpgวิธีคลายทุกข์ ตาม วิถีชาวพุทธ

  วิธีคลายทุกข์ ตาม วิถีชาวพุทธ

  2012-08-16T03:56:28+07:00
  แชร์เรื่องนี้

  นิด้าโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง "วิธีคลายทุกข์ตามวิถีชาวพุทธ" จากการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 62.12 ทำบุญหรือตักบาตรเมื่อมีโอกาสเท่านั้น รองลงมา ร้อยละ 12.29 จะทำบุญหรือตักบาตรทุกวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ประชาชน ร้อยละ 11.43 ทำบุญหรือตักบาตรทุกวันพระ และประชาชน ร้อยละ 9.22 ทำบุญหรือตักบาตรทุกวัน ทั้งนี้ประชาชนทำบุญหรือตักบาตรโดยเฉลี่ย 53 ครั้งต่อปี

  และมีค่าใช้จ่ายในการทำบุญหรือตักบาตรโดยเฉลี่ย 4,400 บาทต่อปี และเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจหรือเกิดความทุกข์ ประชาชน ร้อยละ 86.09 จะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อคลายทุกข์ โดยประชาชน ร้อยละ 46.59 เลือกไปทำบุญที่วัด รองลงมา ร้อยละ 38.39 ไหว้พระสวดมนต์ และ ร้อยละ 27.99 นั่งสมาธิ

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "วิธีคลายทุกข์ ตาม วิถีชาวพุทธ" สำรวจระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2555 โดยสำรวจจากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,172 หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้  1.ท่านทำบุญหรือตักบาตรบ่อยเพียงใด

  - การทำบุญหรือตักบาตรเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 62.12

  - ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร้อยละ 12.29

  - ทุกวันพระ ร้อยละ 11.43

  - ทุกวัน ร้อยละ 9.22

  - ไม่ทำบุญเลย ร้อยละ 3.07

  - รทุกวันคล้ายวันเกิด ร้อยละ 1.88

  รวม 100.00


  2.ท่านทำบุญหรือตักบาตรโดยเฉลี่ย จำนวนกี่ครั้งต่อปี

  จำนวนการทำบุญหรือตักบาตร โดยเฉลี่ย 53 ครั้งต่อปี ต่ำสุด 1 ครั้งต่อปี และ สูงสุด 365 ครั้งต่อปี

  3.ท่านมีค่าใช้จ่ายในการทำบุญหรือตักบาตรโดยเฉลี่ย จำนวนกี่บาทต่อปี
  ค่าใช้จ่ายในการทำบุญหรือตักบาตร โดยเฉลี่ย 4,400 บาทต่อปี ต่ำสุด 20 บาทต่อปี และ สูงสุด 200,000 บาทต่อปี

  4.เมื่อท่านมีเรื่องไม่สบายใจหรือเกิดความทุกข์ท่านมีการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้หรือไม่

  การนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจหรือเกิดความทุกข์

  - ใช้ เพราะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทำให้มีสติและไม่หลงผิด ร้อยละ 86.09

  - ไม่ใช้ เพราะ สักพักก็หายเอง ร้อยละ 13.91

  รวม
  100.00

  5.กิจกรรมที่ท่านทำเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจหรือเกิดความทุกข์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  กิจกรรมที่ทำเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจหรือเกิดความทุกข์

  - ไปทำบุญที่วัด ร้อยละ 46.59

  - ไหว้พระ/สวดมนต์ ร้อยละ 38.39

  - นั่งสมาธิ ร้อยละ 27.99

  - ตักบาตร ร้อยละ 27.22

  - บริจาคทาน ร้อยละ 13.57

  - อ่านหนังสือธรรมะ ร้อยละ 12.37

  - ปล่อย/ไถ่ชีวิตสัตว์ ร้อยละ 9.81

  - นุ่งขาวห่มขาว ร้อยละ 0.94

  - อุปสมบทเป็นพระ ร้อยละ 0.85

  - อื่นๆ เช่น อยู่นิ่งๆ ปล่อยวาง ร้อยละ 3.92