บทสวดอังคุลิมาลปริตร และบทสวดโพชฌงคปริตร คุ้มครองป้องกันภัย

บทสวดอังคุลิมาลปริตร และบทสวดโพชฌงคปริตร คุ้มครองป้องกันภัย

บทสวดอังคุลิมาลปริตร  และบทสวดโพชฌงคปริตร คุ้มครองป้องกันภัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บทสวดอังคุลิมาลปริตร และ บทสวดโพชฌงคปริตร พระพุทธมนต์สำหรับผู้เกิดวันเสาร์  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียงในหนังสือ “ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับคณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ” ไว้ว่า อังคุลิมาลปริตร : ปริตรแห่งพระองคุลิมาลเถระ เพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง คลอดบุตรง่าย ส่วน โพชฌงคปริตร : ปริตรแห่งองค์คุณเพื่อการตรัสรู้ เพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน พระสงฆ์มักสวดพระปริตรบทนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอายุยืน ผู้ไม่ต้องการเจ็บป่วย และปรารถนาความเป็นผู้มีอายุ โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงควรเจริญโพชฌงคปริตรตามแบบอย่างพุทธสาวก

บดสวดอังคุลิมาลปริตร

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

คำแปล

น้องหญิง ตั้งแต่อาตมาเกิดในอริยชาติแล้ว มิได้มีเจตนาจะทำลายชีวิตสัตว์เลย ด้วยความสัจจริงนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่บุตรในครรภ์ของเธอด้วย ฯ

บทสวดโพชฌงคปริตร

สังสาเร สังสะรันตานัง สัพพะทุกขะวินาสะเน

สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค มาระเสนัปปะมัททิโน

พุชฌิตวา เยปิเม สัตตา ติภะวามุตตะกุตตะมา

อะชาติง อะชะราพยาธิง อะมะตัง นิพภะยัง คะตา

เอวะมาทิคุณเปตัง อะเนกะคุณะสังคะหัง

โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง โพชฌังคันตัมภะณามะ เห ฯ

คำแปล

“สัตว์ทั้งหลายตรัสรู้ โพชฌงค์ คือ ธรรม ๗ ประการนี้ใด อันเป็นเครื่องบำบัดทุกข์ของสัตว์ทั้งหลาย ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ เป็นธรรมที่กำจัดมารและเสนามาร จึงเป็นผู้พ้นแล้วอย่างยอดเยี่ยมจากภพทั้ง ๓ ถึงพระนิพพาน อันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่มีภัย เราทั้งหลายจงสวดโพชฌงค์นั้น อันประกอบด้วยคุณตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเป็นทั้งโอสถและเป็นทั้งมนต์ เป็นที่รวมแห่งสรรพคุณเป็นเอนก เทอญฯ”

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook