คำถวายข้าวพระพุทธ คำลาข้าวพระพุทธ คำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

คำถวายข้าวพระพุทธ คำลาข้าวพระพุทธ คำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

คำถวายข้าวพระพุทธ คำลาข้าวพระพุทธ คำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คำถวายข้าวพระพุทธ หรือ บทสวดถวายข้าวพระพุทธ เมื่อต้องการถวายข้าวปลาอาหาร และน้ำดื่มแด่พระพุทธ ส่วนคำลาข้าวพระพุทธ ท่องเมื่อต้องการขอนำอาหารจากที่ถวายไปแล้วนั้นมาแจกจ่ายบริโภคเพื่อเป็นสิริมงคล

คำถวายข้าวพระพุทธ

(ตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกัน)
อิมัง สูปะพฺยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง
โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ

ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า

คำลาข้าวพระพุทธ

เสสัง มังคะลา ยาจามะ

(หลังจากกล่าวเสสัง เพื่อลาข้าวพระพุทธแล้วนั้น เราสามารถนำอาหารเหล่านั้นไปบริโภค หรือแจกจ่ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)

คำถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ
สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคัณหาตุ พุทธะสาสะนัสสะ
จิรัฏฐิติยา เจวะ อัมฺหากัญจะ
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล คำถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้
แก่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อความด ารงยั่งยืนนาน
แห่งพระบวรพุทธศาสนา
พร้อมทั้งเพื่อประโยชน์ และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ.

จากนั้นนิมนต์พระภิกษุไปฉันอาหาร ยังโต๊ะที่จัดไว้ และช่วยกันประเคน อาหารหวานคาว แด่พระสงฆ์ จนพระสงฆ์ฉันเสร็จ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook