ทำบุญอย่างไร ให้ได้อานิสงส์สูงสุด

ทำบุญอย่างไร ให้ได้อานิสงส์สูงสุด

ทำบุญอย่างไร ให้ได้อานิสงส์สูงสุด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บุญ ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การทำความดี การประพฤติชอบทั้งทางกาย วาจา และใจ ซึ่งการทำบุญนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ แต่การทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญสูงสุด? โดยรวมแล้ว ทางแห่งการสร้างบุญนั้นแบ่งได้ 3 อย่างคือ การให้ทาน, การรักษาศีล และการเจริญสมาธิ ภาวนา ซึ่งการให้ทานนั้น หากจะให้ได้อานิสงส์สูงสุด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

การให้ทาน

วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์

  • ของสิ่งนั้นจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ หมายถึงเป็นของที่หาได้ด้วยตนเอง ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขามา

 เจตนาในการสร้างทานต้องบริสุทธิ์

  • คือก่อนให้ทานต้องมีศรัทธา ระหว่างให้ทานก็ให้ด้วยความยินดี และหลังจากที่ให้ทานไปแล้ว เมื่อย้อนนึกถึงทานที่ให้ไปก็ยินดี หรือปลื้มใจในสิ่งที่ได้ทำ

เนื้อนาบุญของผู้รับทานต้องบริสุทธิ์

  • ทั้งผู้ให้ทาน และผู้รับทาน ล้วนแล้วแต่ต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์ ก็จะได้บุญเกิดขึ้น

การรักษาศีล

  • การรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นหลักคำสอนของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์, งดเว้นจากการลักขโมย, งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม, งดเว้นจากการพูดเท็จ และ งดเว้นจากดื่มของมึนเมา

การเจริญสมาธิ ภาวนา

  • การทำจิตให้นิ่ง ตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน กำจัดอารมณ์อื่นใดให้หมดสิ้น และเมื่อมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิแล้ว สิ่งต่อไปคือการเจริญปัญญา ซึ่งจะแตกต่างจากการทำสมาธิ ตรงที่เราจะต้องใช้จิตคิด และใคร่ครวญเพื่อให้เห็นความจริงว่า สิ่งทั้งหลายในโลกมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นปกติ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

เมื่อพิจารณาทางแห่งการสร้างบุญทั้ง 3 อย่างแล้วนั้น ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากตัวเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติทางทางกาย วาจา ใจ อีกสิ่งที่สำคัญคือ บุญ จะได้มากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความศรัทธา และเจตนาในการทำสิ่งนั้นด้วย อานิสงส์จึงจะเกิดขึ้นสูงสุด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook