บทสวดถวายเทียนพรรษา เป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง

บทสวดถวายเทียนพรรษา เป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง

บทสวดถวายเทียนพรรษา เป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวไทย เทียนพรรษาใช้เพื่อจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง ถือเป็นกุศลทานอย่างหนึ่ง จะทำให้เพิ่มพูนปัญญา หูตาสว่างไสว รวมทั้งเป็นการถวายเทียนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ 

บทสวดถวายเทียนพรรษา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (กล่าว 3 จบ)

ยัคเฆ ภันเต  สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต  เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง
เตมาสัง  พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ  อิมัสสะหมิง อะโปสะถาคาเร
นิยยาเทมะ  สาธุ โน ภันเต  อะยัง เตมาสัง  พุทธัสสะ  ปูชะนัตถายะ
ปะทีปะยุคัสสะ  ทานัสสะ   อานิสังโส  อัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำแปลบทสวดถวายเทียนพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

คลิปบทสวดถวายเทียนพรรษา

 

การถวายเทียนพรรษา นี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้

อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา

  1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
  2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
  3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
  4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
  5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
  6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
  7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
  8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

การถวายเทียนพรรษา เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ นอกจากเราจะได้รับอานิสงส์มากมายแล้ว ยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วย ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook