บทสวดมนต์ประจำวันเกิดช่วยให้พ้นภัย

บทสวดมนต์ประจำวันเกิดช่วยให้พ้นภัย

บทสวดมนต์ประจำวันเกิดช่วยให้พ้นภัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บทสวดมนต์ประจำวันเกิดจะช่วยให้พ้นภัยได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องร้าย อุบัติเหตุ คนคิดร้ายใดๆ ก็จะผ่านไปได้ไม่ยาก ของแค่ฟังหรือสวดทุกวันจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากมารต่างๆ ได้  

บทสวดมนต์ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์     

สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท อิติปิโส 108 จบ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสามระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ ฉบับเต็มๆ ได้ที่

บทสวดมนต์ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร    

สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท พาหุงมหากา

บทสวดมนต์ ฉบับเต็มๆ ได้ที่

 

บทสวดมนต์ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ 

สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท ธรรมจักกัปปวัฒนสูตร 

บทสวดมนต์ ฉบับเต็มๆ ได้ที่

บทสวดมนต์ สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส     

สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

บทสวดมนต์ ฉบับเต็มๆ ได้ที่

 

บทสวดมนต์ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์        

สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท มหาเมตตาใหญ่

อวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ

ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ

คำแปล

ข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นอารามของท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ใกล้เมืองสาวัตถี ฯ ณ โอกาสนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนพระภิกษุทั้งหลาย ฯ พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ได้ตอบรับพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฯ

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานพระดำรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย (ผู้เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำ) หวังได้แน่นอน (ที่จะได้รับ) อานิสงส์ ๑๑ ประการของเมตตาเจโตวิมุตติ ที่ตนส้องเสพ (ทำให้ชำนาญ) แล้วทำให้เจริญขึ้นแล้ว ทำให้มาก แล้วสั่งสม (ด้วยวสี ๕ ประการ) ดีแล้ว ทำให้บังเกิดขึ้นด้วยดีแล้ว ฯ

(เมตตาเจโตวิมุตติ แปลว่า จิตที่ประกอบด้วยเมตตา พ้นจากความอาฆาตพยาบาทและกิเลสอื่น ๆ)
 

บทสวดมนต์ สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์      

สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท พระคาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์ ฉบับเต็มๆ ได้ที่

บทสวดมนต์ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์  

สวดมนต์นะโม 3 จบ แล้วสวดมนต์บท ระตะนะสุตตัง

บทสวดมนต์ ฉบับเต็มๆ ได้ที่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook