การสร้างบุญน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ"

การสร้างบุญน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ"

การสร้างบุญน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ"
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

"การสร้างบุญ" น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศคงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนเศร้าโศกวิปโยคใจมากที่สุด และอยากจะสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับพระองค์ท่าน ครูบาอาจารย์ท่านเคยเมตตา แนะนำมาตลอดว่าการสร้างบุญให้กับพระอริยบุคคล พระมหาโพธิสัตว์ที่ดีที่สุดนั้น ให้ดำรงในธรรมปฏิบัติ ไตรสิกขา เป็นบุญสูงสุด คือ ทาน ศีล ภาวนา โดยเฉพาะการประพฤติตนในคุณงามความดียืดมั่นในคำสอนของพระองค์ มีลมหายใจ

ใช้วันเวลามีชีวิตด้วยความดีดั่งที่พระองค์เป็นแบบอย่าง หมั่นสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ชำระจิตใจให้เป็นกุศลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ การเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญสะสมไว้ที่ถือได้ว่าได้บุญบารมีมากที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นแก่นแท้และได้บุญสูงกว่าฝ่ายศีลมากนัก เพราะว่าการเจริญภาวนาเป็นการเน้นระงับการทำความชั่วทางใจ คือเป็นการซักฟอกจิตให้สะอาดบริสุทธิ์

แล้วน้อมอุทิศบุญทั้งหมดที่เคยทำมาทุกภพชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลขอน้อมอุทิศบุญที่เคยทำมาแล้วในทุกภพชาติและทุกบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นตราบจนชีวิตจะหาไม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 แห่งราชจักรีวงศ์ และขอบุญกุศลนี้โปรดดลบันดาลให้ได้เกิดในแผ่นดินของพระองค์ทุกชาติไป