Alchemy Stars กับความสามารถตัวละคร 6 ดาวฉบับแปลไทย ธาตุสายฟ้า

Alchemy Stars กับความสามารถตัวละคร 6 ดาวฉบับแปลไทย ธาตุสายฟ้า

Michael

ธาตุ: สายฟ้า(สายฟ้า)

HP: 9696

DEF: 1224

ATK: 3471

Skill: พุ่งตัวไปยังจุดที่เลือก สร้างความเสียหาย 320% และเพิ่มอีก 5% ของ HP ศัตรูที่เหลืออยู่ในตอนนั้นไปตลอดทาง

Skill CD: 3

Equipment: ได้รับ Silent of Thunder 1 Stack ทุกครั้งที่ขึ้นรอบใหม่ และทุกครั้งที่ใช้ Active Skill หรือ Chain Combo การโจมตีปกติจะใช้ 1 Stack และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 2.5% จากค่า HP ที่เหลืออยู่ของศัตรู

Chain Combo

2: สร้างความเสียหาย 160% 1 Cluster รอบตัว

9: สร้างความเสียหาย 165% 16 ช่องรอบตัว

12: สร้างความเสียหาย 170% 2 Cluster รอบตัว

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – Chain Combo  จะทำงานเมื่อมีการเทเลพอร์ต

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เปลี่ยนท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้


Gronru

ธาตุ: สายฟ้า(ไม้)

HP: 7037

DEF: 794

ATK: 2344

Skill: เปลี่ยนพื้นที่สีแดงหรือน้ำเงินที่ใกล้ที่สุด 4 ช่องให้กลายเป็นสีเหลือง

Skill CD: 2 เทิร์น

Equipment: ได้รับ Magnetic Strom 1 ชิ้นทุก 3 เทิร์นตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ การทำ Chain Combo ครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายเพิ่ม 50% ต่อศัตรูในพื้นที่ 1 ตัว และทำให้ศัตรูติดสถานะ Paralysis(อัมพาต) มีโอกาส 50% ที่จะโดนศัตรูอีกหนึ่งตัว

Chain Combo

5: สร้างความเสียหาย 150% 1 แถวแนวนอน

9: สร้างความเสียหาย 130% 3 แถวแนวนอน

13: สร้างความเสียหาย 140% 3 แถวแนวนอน

 Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – ถ้า Skill พร้อมใช้งานในรอบสุดท้าย เพิ่มจำนวนช่องที่ถูกเปลี่ยนขึ้นอีก 1 ช่อง

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เพิ่มจำนวนช่องที่เปลี่ยนได้เพิ่มอีก 1 ช่อง


Wraith

ธาตุ: สายฟ้า(ไฟ)

HP: 7037

DEF: 1018

ATK: 3341

Skill: เข้าสู่สถานะ Overcharge State ที่จะทำให้ Wraith ทำความเสียหายจาก Chain Combo ได้เพิ่มอีกครั้งเป็นระยะเวลา 2 เทิร์น

Skill CD: 5

Equipment: สามารถเก็บลูกกระสุนเอาไว้ได้ เมื่อมีการสร้างความเสียหายจาก Chain Combo ใช้กระสุน 1 นัดเพื่อเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีก 30% ในการโจมตีครั้งสุดท้าย

Chain Combo

3: สร้างความเสียหาย 110% แก่ศัตรูที่ใกล้ที่สุด และอีก 30% แบบกระจาย(Splash) ในระยะ 4 ช่องทรงกางเขนรอบตัว เมื่ออยู่สถานะ Overloaded จะขยายระยะเพิ่มอีก 1 Cluster รอบตัว

9:สร้างความเสียหาย 115% แก่ศัตรูที่ใกล้ที่สุด 2 ตัว และอีก 30% แบบกระจาย(Splash) ในระยะ 4 ช่องทรงกางเขนรอบตัว เมื่ออยู่สถานะ Overloaded จะขยายระยะเพิ่มอีก 1 Cluster รอบตัว

13: สร้างความเสียหาย 120% แก่ศัตรูที่ใกล้ที่สุด 2 ตัว และอีก 30% แบบกระจาย(Splash) ในระยะ 4 ช่องทรงกางเขนรอบตัว เมื่ออยู่สถานะ Overloaded จะขยายระยะเพิ่มอีก 1 Cluster รอบตัว

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – ลด Skill CD 1

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เพิ่มความเสียหายในแบบกระจาย (Splash Damage) 20%


Irridon

ธาตุ:ฟ้า(น้ำแข็ง)

HP: 7112

DEF: DEF 844

ATK: 2463

Skill: เปลี่ยนช่องที่เลือก 2 ช่องเป็นช่องสีเหลือง

Skill CD: 3

Equipment: ได้รับ Gold Marsh Mark 1 Stack เมื่อเดินผ่านช่องที่มี Prism ในแต่ละ Stack จะเพิ่มความเสียหายหายจากท่า Chain Combo ขึ้นอีก 5% และการโจมตีปกติ 3% เมื่อเกิด Aurora Time จะมี Prsim เกิดขึ้นในช่องที่เริ่มเดิน

Chain Combo

2: สร้างความเสียหาย 155% 1 Cluster รอบตัว

8: สร้างความเสียหาย 160% 12 ช่องรูปข้าวหลามตัด

12: สร้างความเสียหาย 165% 2 Cluster รอบตัว

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – ช่องที่เลือกจะกลายเป็นช่องเสริมพลัง(Enhanced)

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เปลี่ยนท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้


Eve

ธาตุ: สายฟ้า(ไฟ)

HP: 8304

DEF: 983

ATK: 3232

Skill: สร้างความเสียหาย 50% 20 ครั้งแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะ 3 Cluster รอบตัว เพิ่มพลังโจมตี 1% ทุกครั้งที่ Skill เกิดผล เมื่อศัตรูตายจะสามารถเลือกเป้าหมายได้ใหม่ เมื่อการโจมตีจบลง Stun ศัตรูที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ถูกโจมตี

Skill CD: 4 เทิร์น

Equipment: เมื่อใช้การโจมตีปกติ, Chain Combo หรือ Active Skill ที่สร้างความเสียหาย ในทุก ๆ ครั้งที่ 8 จะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 100% แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้ตัว Eve มากที่สุด

Chain Combo

4: สร้างความเสียหาย 150% ในระยะ 12 ช่องรูปกางเขน

9: สร้างความเสียหาย 155% ทรงกางเขนจนสุดระยะของฉาก

13: สร้างความเสียหาย 160% ทรงรูปดาวจนสุดระยะ

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – เปลี่ยนท่า Active Skill เป็นการโจมตีแบบยืดออกไป มีผลตั้งเริ่มเข้าสู่การต่อสู้

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – เพิ่มจำนวนการโจมตีของ Active Skill ขึ้นอีก +5


Requiem

ธาตุ: สายฟ้า(สายฟ้า)

HP: 9211

DEF: 1206

ATK: 3500

Skill: ใช้ 10 Vis และเคลียร์ Vis ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อสร้างความเสียหาย 150% แก่ศัตรูทุกตัวในฉาก สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 15% จากทุก ๆ Vis ที่เคลียร์ออกไป(ใช้ 10 Vis เพื่อเป็นค่าใช้ Skill และลบ Vis ?เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความเสียหายอีก)

Skill CD: 10 Vis

Equipment: ได้รับ 5 Vis ในทุกรอบ การโจมตีปกติจะมีโอกาส 30% ที่จะปล่อย Lightning Strike 1 ครั้งใส่ศัตรูที่อยู่ไกลจากตัว Requiem ที่สุด

Chain Combo

4: สร้างความเสียหาย 160% ในระยะ 12 ช่องทรงข้าวหลามตัด เมื่อความเสียหายเกิดขึ้น ยิง Lightning Strike 1 ครั้งใส่ศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดด้วยความแรงในระดับเดียวกัน

9: สร้างความเสียหาย 175% ในระยะ 16 ช่องทรงรัศมี เมื่อความเสียหายเกิดขึ้น ยิง Lightning Strike 1 ครั้งใส่ศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดด้วยความแรงในระดับเดียวกัน

12: สร้างความเสียหาย 180% ในระยะ 2 Cluster รอบตัว เมื่อความเสียหายเกิดขึ้น ยิง Lightning Strike 1 ครั้งใส่ศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดด้วยความแรงในระดับเดียวกัน

Breakthrough

1: เพิ่ม HP 300

2: เพิ่ม DEF 40

3: เสริมแกร่ง Active Skill – เมื่อใช้ Active Skill ฆ่าศัตรู จะได้รับ 2 Vis

4: เพิ่มค่า HP พื้นฐาน 300+5%

5: เพิ่มค่า DEF พื้นฐาน 40+5%

6: เสริมแกร่ง Active Skill – ทุก ๆ 1 Vis ที่เคลียร์ออกไป ค่า DEF จำนวน 1% ของศัตรูจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวนความเสียหายด้วย