ทุนการศึกษา ไมโครซอฟต์

ทุนการศึกษา ไมโครซอฟต์
ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ Microsoft IT Youth Challenge ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด วิถีไทยกับเทคโนโลยี เพื่อให้มีการจัดส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคโนโลยี ICT เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ระดับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทุน, ทุนฟรี, การศึกษา, ทุนการศึกษา, เรียนฟรี, การเรียน, ไมโครซอฟต์, วิถีไทยกับเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้จัดส่งผลงาน 1.ต้องเป็นนักเรียน และจัดส่งผลงานเป็นทีม โดย 1 ทีมไม่เกิน 3 คน 2.นักเรียนที่จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณครูที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน 3.ผลงานที่เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าประกวดในโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2008 4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบที่หนึ่ง จะต้องประกอบด้วย 4.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2008 4.2 ผลงานส่งมาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี/ดีวีดี จำนวน 2 ชุด โครงการจะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งมาในรูปแบบกระดาษเอกสาร (Hard copy) หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมฯ 1-3) พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม Paint ให้จัดส่งผลงานมาในรูปแบบกระดาษเอกสารสี (Hard copy) ขนาด A4 ความหนา 120180 แกรม จำนวน 2 ชุด พร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี/ดีวีดี จำนวน 2 ชุด 4.3 ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ http://www.pil.in.th หรือถ่ายสำเนาจากเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ 5.ผลงานที่จัดทำขึ้นมาต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 6.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น 7.ในการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 8.กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทรือจัดพิมพ์ผลงานทุกชิ้นที่จัดส่งเข้าประกวด โดยปราศจากข้อผูกมัดใด ๆทางบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้แบ่งออกเป็น 4 ภาค และจะตัดสินชนะเลิศในแต่ละภาค รับสมัครผลงานรอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2551 รางวัล ทุนการศึกษา Microsoft IT Youth Challenge 2008 ระดับประเทศ ชนะเลิศ -ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด -ครูที่ปรึกษาทีม รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด -ผู้อำนวยการโรงเรียน รับถ้วยรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ รองชนะเลิศอันดับ 1 -ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด -ครูที่ปรึกษาทีม รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด -ผู้อำนวยการโรงเรียน รับถ้วยรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ รองชนะเลิศอันดับ 2 -ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด -ครูที่ปรึกษาทีม รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) -ผู้อำนวยการโรงเรียน รับถ้วยรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ กติกาการประกวด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) -พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Paint -หัวข้อ การละเล่นพื้นบ้าน -ความยาว จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) -พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Movie Maker -หัวข้อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน -พัฒนาผลงานในรูปแบบวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1-3 นาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) -านด้วยโปรแกรม Excel -หัวข้อ เกมคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) -พัฒนาผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft FrontPage -หัวข้อ วิทยาศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกวรรณ ชัยวังเย็น บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ) เลขที่ 90/25 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2636-8286-7 โทรสาร 0-2267-8409 อีเมล์ ITYC2008@pil.in.th, info@absolutealliances.com http://www.pil.in.th/ ที่มา: http://www.enn.co.th/news/

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus