ทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี 2551 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 จำนวนรวม 4 ทุน ทุน, ทุนการศึกษา, เรียนฟรี, ขอทุน, ทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยได้กำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว เพื่อศึกษาใน ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร หรือ สาขาวิชาหลัก ของการบัญชี การตลาด และการเงินการธนาคาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขา MIS (Management Information System) ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านตรวจสอบ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการศึกษา - สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 1.มีสัญชาติไทย 2.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ 3.ถ้าผู้สมัครเป็นชาย ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือ มีหลักฐานแสดงว่าจะไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร 1.ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท โดยผ่านปีการศึกษาที่ 1 และมีคะแนนเฉลี่ย สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ในระบบหน่วยกิต 2.ต้องมีอายุนับถึงวันเปิดรับสมัคร ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ การรับสมัคร -ผู้สมัครต้องมากรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ -รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เอกสาร หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกใบ -สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับผู้สมัครชายจะต้องยื่นใบ แสดงผลการคัดเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.43) โดยให้นำต้นฉบับมา แสดงประกอบด้วย -หลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดปีการศึกษาที่ 1 (Transcript of Records) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ -ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน -ธนาคารฯ จะติดประกาศ / แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน และพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการการศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -หลังจากที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนแล้ว ธนาคารจะติดประกาศ / แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้ รับทุนเพื่อทราบ -หากผู้ได้รับทุนสละสิทธิการขอรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะได้รับทุนธนาคารฯ จะพิจารณาผู้ได้รับทุนตามลำดับถัดไปให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น 1. ผู้ได้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาตามที่ธนาคารฯกำหนด ธนาคารฯ จะรับเข้าเป็นพนักงานตามข้อบังคับของธนาคารฯ 2. ผู้ได้รับทุนที่ธนาคารฯ รับเข้าเป็นพนักงานธนาคาร จะต้องทำงานให้ธนาคารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 3.กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ให้กับธนาคารฯ เป็นระยะเวลาที่กำหนดโดยจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 3 เท่าของทุนที่ได้รับจากธนาคารฯ โดยไม่มีการลดหย่อนในกรณี กลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบตามกำหนดเวลา 4.กรณีผู้ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาได้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ เป็นจำนวนเท่ากับทุนที่ได้รับจากธนาคารฯ พร้อมทั้ง ยินยอมให้ธนาคารฯ คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันเริ่มรับทุนครั้งแรกจนถึงวันที่ธนาคารฯได้รับเงินชดใช้ครบถ้วน โดยจะต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคารฯ แต่ไม่ต้องผูกพันปฏิบัติงานชดใช้ 5.ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญากับธนาคารฯ ตามสัญญาการรับทุนธนาคารอาคารเคราะห์และจะต้อง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของธนาคารฯ เกี่ยวกับ ทุนการศึกษา โดยเคร่งครัด สำหรับทุนธนาคารฯไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้กำหนดหลักสูตรและ สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2202-1267 ,0-2202-2084 ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จุฬาภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus