26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประวัติ และคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประวัติ และคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

นอกจากวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี จะเป็นวันแห่งการระลึกถึงกวีเอกของสยามประเทศอย่าง "วันสุนทรภู่" แล้ว ยังถูกกำหนดให้เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" อีกด้วย... Sanook Campus จึงมีเรื่องราวของวันต่อต้านยาเสพติดโลกมาให้บอกกันค่ะ...

ประวัติวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อภัยมหันต์ต่อมนุษยชาติทั่วโลก เพราะไม่เพียงแต่ยังบั่นทอนสุขภาพเท่านั้น แต่มันยังทำลายสติสัมปชัญญะ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มนุษย์พึงมีออกไปเสียด้วย...ทุกประเทศทั่วโลกต่างพยายามร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว "สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ" จึงได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

สำหรับประเทศไทยเอง ก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาช้านาน จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวง ในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา...

คำขวัญสำหรับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีดังนี้

 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2563 : “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 : “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 : “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2560 : “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2559 : “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2558 : “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557 : “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2556 : “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ภายใต้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2555 : “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2554 : “สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2553 : “ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2552 : “ทำความดี ตามคำพ่อ” ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2551 : “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2550 : “รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2549 : “60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2548 : “พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2546 : “พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2545 : “พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2544 : “รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2543 : “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2542 : “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2541 : “ร่วมใจเล่นกีฬา ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2540 : “เล่นกีฬา ใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2539 : “มุ่งทำความดี มีวินัย หลีกไกลยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2538 : “ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2537 : “ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยความเข้าใจจากครอบครัว”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2536 : “ผิดกฎหมาย ทำลายชีวิต หากติดสารระเหย”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2535 : “สมองฝ่อ รักษาไม่หาย คือพิษร้ายจากยาเสพติด”
 • คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2534 : “ประสาทหลอน เป็นโรคจิตวิกลจริต เพราะกินยาบ้า”