เศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร แล้วจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

เศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร แล้วจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

เศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร แล้วจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาทางด้านพฤติกรรมมนุษย์และสังคม ทั้งการผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า และการบริการ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก เรื่องราวที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประเทศ ต่างประเทศและคนในสังคม โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและตัวเลข เพราะเป็นเรื่องพื้นทางที่สำคัญของคนที่เรียนในด้านนี้ต้องศึกษาให้เข้าใจ

คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและกระจายทรัพยากรของมนุษย์ คำว่าเศรษฐศาสตร์ในภาษาอังกฤษคือ Economics มาจากคำว่า Oikonomia ในภาษากรีกโบราณ ซึ่งมีความหมายว่า การจัดระเบียบเรื่องในบ้าน และ การบริหารจัดการภาระหน้าที่ เดิมทีเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่เพิ่งแยกออกมาเป็นวิชาของตัวเองช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถแบ่งตามเนื้อหาได้เป็น 2 สาขาหลักๆ คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาค โดยเศรษฐศาสตร์จุลภาคจะมุ่งเน้นศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั้นๆ และบุคคลหรือหน่วยงานสำคัญๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ส่วนเศรษฐศาสตร์มหภาค จะศึกษาเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทั่วโลกต่างเชื่อมโยงถึงกัน บุคลากรที่มีความรู้เชิงลึกในด้านเศรษฐศาสตร์จึงยิ่งเป็นที่ต้องการตัวขององค์กรต่างๆ อย่างมาก

สาขาที่เปิดสอน

 • เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผน
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • เศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนา และการเมือง
 • เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร

คนที่เหมาะกับการเรียน คณะเศรษฐศาสตร์

 • ชอบวิเคราะห์ คิดคำนวณ และวางแผนอย่างเป็นระบบ
 • ช่างสังเกต รักการศึกษาค้นคว้า
 • สนใจติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง

GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT1 20%

หลักการคำนวณคะแนน คือ

เกรดx1500 + (คะแนนรวม O-Net 5 วิชา)x18 + GATx30 + PAT1x20

สถาบันที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์

 • สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
 • สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
 • สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
 • สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

คณะเศรษฐศาสตร์

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 • สาขาวิชาสหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

คณะเศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 • เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและปริมาณ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณการพัฒนาและการเมือง
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • คณะเศรษฐศาสตร์ละบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • สำนักวิชาการจัดการ
 • กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • คณะวิทยาการจัดการ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • คณะวิทยาการจัดการ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์

 • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาเศรษศาสตร์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

คณะเศรษฐศาสตร์

 • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • คณะการจัดการ
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จบมาทำงานอะไร?

คนที่จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถทำงานได้ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ธนาคาร, บริษัทเงิน, ทุนหลักทรัพย์, ครู, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทำงานในบริษัทประกันภัยและบริษัทธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการนักเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสภาวะการตลาด และการวางแผนดำเนินธุรกิจต่างๆ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว และยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพราะมีการเปิดสอนมากมาย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook