ทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนทุกปี ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้

ทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน 1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3.มีผลการเรียนดี โดยต้องสอบผ่านอย่างน้อย จำนวน 2 ชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียน 4.ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา 5.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมาจากครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี 6.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 7.เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบ เงื่อนไขการให้ทุน 1.มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา มสธ. ให้แก่ผู้ได้รับทุนปีการศึกษาละไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าบำรุง การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาเท่านั้น 2.นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีแรกแล้ว อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไปจน จบการศึกษาถ้าหากนักศึกษายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) (แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นแบบคำขอรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมหลักฐานเอกสารต่างๆ ส่งให้กับมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับทุน) วิธีการขอทุน ให้นักศึกษากรอกรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ -สิงหาคม ทุกปี ทั้งนี้ หากนักศึกษาส่งแบบขอรับทุนการศึกษาเลยเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิการขอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการให้ได้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มสธ. ภายในเดือนตุลาคม ทางข่าว มสธ. หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนทราบเป็นรายบุคคล ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน โดยสำรองจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไปก่อน นักศึกษาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0-2504 -7631-7, 0-2503 - 3868 E-mail: co.esoffice@stou.ac.th ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จุฬาภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus