ทุนทิสโก้ ระดับประถม-อุดมศึกษา

ทุนทิสโก้ ระดับประถม-อุดมศึกษา
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทุกปี สำหรับการเปิดรับสมัครช่วงเดือน 1 ธันวาคม-31 มกราคม ทุกปี

ทุนทิสโก้ ระดับประถม-อุดมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร 1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี 2.มีฐานะยากจน 3.ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป 4.มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม 5.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ 6.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล การยื่นใบสมัคร นักเรียน นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่าง ๆ ไปที่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เลขที่ 48/11 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2633-7501-6 หลักฐานที่มูลนิธิพิจารณาให้ทุน ทุนใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นเรื่องขอ หรือผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิฯอื่นมาก่อน แต่ได้ถูกยกเว้นการให้ทุนในปีการศึกษาปัจจุบัน 1.ให้กรอกใบสมัครในแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิฯให้สมบูรณ์ 2.เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน 1 หน้ากระดาษ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาปัจจุบัน (เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50) 5.รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป 6.สำเนาบัตรนักศึกษา (สำหรับระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ทุนต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิฯในปีปัจจุบัน และประสงค์จะขอทุนต่อเนื่องในปีถัดไป ต้องยื่นเรื่องการขอรับทุนไปยังมูลนิธีฯ ทุก ๆ ปีโดยใช้แบบฟอร์มประเภทผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องและต้องปฏิบัติดังนี้ 1.กรอกใบคำขอรับทุนต่อเนื่องอย่างละเอียด 2.ต้องแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาขอปีที่ได้รับทุนในปัจจุบัน ได้แก่ -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหน้าที่แสดงจำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่เริ่มนำเงินทุนเข้าบัญชีจนถึงปัจจุบัน -บัญชีแสดงการใช้จ่ายเงิน โดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ -ใบเสร็จรับเงิน 3.สำเนาผลการเรียนของปีการศึกษาปัจจุบัน เงื่อนไข -ห้ามใช้ATM 2.ห้ามเบิกเงินเป็นก้อนล่วงหน้าแล้วนำไปทยอยใช้จ่ายในเดือนต่อๆ ไป 3.ห้ามนำสมุดเงินฝากไปเก็บไว้เอง หรือฝากผู้ปกครอง 4.ห้ามนำเงินของครอบครัวมาฝาก-ถอนร่วมกับบัญชีเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 5.ห้ามนำเงินทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากเพื่อการศึกษาของนักเรียนที่ได้รับทุนเท่านั้น สนใจสอบถามได้ที่มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เลขที่ 48/11 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2633-7501-6 ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จุฬาภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus