Fake News คืออะไร ศัพท์โซเชียลที่ได้ยินบ่อยๆ มีที่มาที่ไปยังไงกันแน่?

Fake News คืออะไร ศัพท์โซเชียลที่ได้ยินบ่อยๆ มีที่มาที่ไปยังไงกันแน่?

ข่าวปลอม Fake News คือ ข้อมูลเป็นเท็จที่นำเสนอเป็นข่าวโดยมีความประสงค์เพื่อชักนำบุคคลในทางที่ผิด เพื่อสร้างความเสียหายต่อหน่วยงาน นิติบุคคลหรือบุคคล หรือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือเพื่อชักจูงการเมือง

ผู้สร้างข่าวปลอม หรือ Fake News มักใช้ข้อความพาดหัวในลักษณะเร้าอารมณ์ หลอกลวง หรือกุขึ้นทั้งหมดเพื่อเพิ่มยอดผู้อ่าน การแบ่งปันออนไลน์ และรายได้จากคลิกอินเทอร์เน็ต ซึ่งในกรณีหลัง คล้ายกับพาดหัว "คลิกเบต" ออนไลน์เร้าอารมณ์และอาศัยรายได้จากการโฆษณาโดยไม่สนใจว่าเรื่องที่พิมพ์นั้นจะถูกต้องหรือไม่

นอกจากเหตุผลทางเศรษฐกิจแล้ว การสร้างและเผยแพร่ข่าวปลอมอาจมีการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อหวังผลทางการเมือง และใช้เทคนิคบิดเบือนหรือการชักจูงทางจิตวิทยา หรือการสร้างทฤษฎีสมคบคิด เพื่อให้ผู้บริโภคสารสนเทศเกิดความสับสน หรือตั้งคำถามกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่

ปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของข่าวปลอม เช่น การผลิตเนื้อหาเพื่อเรียกบริษัทโฆษณาและเรตติง การเข้าถึงรายได้โฆษณาออนไลน์อย่างง่าย แนวโน้มที่สูงขึ้นของการแบ่งแยกทางการเมืองมาแข่งขันกับเรื่องข่าวที่ถูกต้อง

นอกจากนั้น ข่าวปลอม Fake News ยังบั่นทอนการทำข่าวของสื่อจริงจังและทำให้นักหนังสือพิมพ์เขียนข่าวสำคัญได้ยากขึ้นเนื่องจากมีการบั่นทอนความเชื่อถือของผู้เสพข่าวจากการเผยแพร่ข่าวปลอมที่แพร่หลายนั่นเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ fake news คืออะไร