งดงามสมเป็นลูกพระจอมฯ "พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ" ปีการศึกษา 2562

งดงามสมเป็นลูกพระจอมฯ "พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ" ปีการศึกษา 2562

"พระมหามงกุฎ" เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เทิดไว้ด้วยความภาคภูมิ ซึ่งสถาบันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้อัญเชิญพระมหามงกุฎอันเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราเครื่องหมายแห่งสถาบัน นับเป็นมหามงคลยิ่งสำหรับชาวสถาบันทุกคน

001(7)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์รัชกาลที่ 4 ทางสถาบันจึงได้จัดพิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรี และเป็นโอกาสอันดีในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมปลูกจิตสำนึกลูกพระจอมฯ อย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อให้มีความรัก ความสามัคคีสร้างสรรค์ พัฒนาสถาบัน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสร้างสาธารณประโยชน์ด้วยความภาคภูมิใจสืบไป ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎอันยิ่งใหญ่ให้อยู่คู่สถาบันไปตราบนานเท่านาน

001(23)

ซึ่งในปีนี้ พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ปีการศึกษา 2562 ถูกจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2562 จัดขึ้นที่ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

001(6)

ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  • นายธนภัทร ขจรชัยกุล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒
  • นายภูวศิษฐ์ วงศ์วสุรัฐกุล วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ชั้นปีที่ ๒
  • นายชาธร ทักษิณะมณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้นปีที่ ๔
  • นายเอกศิษฐ์ วงศ์วสุรัฐกุล วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ชั้นปีที่ ๒
  • นางสาวสุชญา ทองรมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒
  • นางสาวพิทยารัตน์ ชูพล คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒
  • นางสาวธฤตมน คล่องรักสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔
  • นางสาวณัฐนรี อริยพฤกษ์ คณะการบริหารและจัดการ ชั้นปีที่ ๔

 

"ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ"

001(1)

"ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร"

001(2)

"ผู้อัญเชิญพานพระมหามงกุฎ"

001(3)

"ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร"

001(4)

001(18)

001(11)
001(12)
001(13)
001(14)