เริ่ม 18 เมษานี้!โรงเรียนการไปรษณีย์ รับ192 คน

เริ่ม 18 เมษานี้!โรงเรียนการไปรษณีย์ รับ192 คน
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหาเตรียมตัวสมัครกันได้แล้วนะครับ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนในโรงเรียนการไปรษณีย์ ในปี 2559 นี้...

โดยจะเปิดทำการรับสมัครในช่วงวันที่ 18-30 เมษายน 2559 นี้แล้ว...

ความพิเศษของโรงเรียนการไปรษณีย์ ก็คือ เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ทันที หลาย ๆ คนที่ชอบวิถีชีวิตที่มีเงินเดือนประจำ เรียบง่าย ไม่โลดโผน จึงให้ความสนใจกันมาก

มาดูข้อมูลการรับสมัครของปี 2559 นี้กันครับ...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน192 คน แบ่งเป็นชาย 115 คน หญิง 77 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

เกณฑ์การรับสมัคร

คุณวุฒิการศึกษา
-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
-เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6เทอม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติไทย
-เพศหญิง โสด เพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารประจำการแล้ว
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
-มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือโรคต่อไปนี้
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
-ไม่ เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากกงานไว้ก่อนหรือต้องคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
-ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
-ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

การสมัครสอบ
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2559 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com

ในวันสมัครผู้สมัครต้องเตรียมค่าสมัครสอบ/หลักฐานประกอบดังนี้
-ใบสมัคร
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระบุเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 1 ชุด (นำตัวจริงมาด้วย)
รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป
-ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

การสอบคัดเลือก
วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การทดสอบทัศนคติ และการสอบสัมภาษณ์เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน

ข้อผูกพัน
-ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประมาณ 18,000 บาท
-ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด อัตราเงินเดือน 11,350 บาท
-ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบได้คะแนนตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสืธิขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามข้อกำหนดของ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ http://www.thailandpost.co.th/
ภาพจาก โรงเรียนการไปรษณีย์ - ศิษย์ปัจจุบัน

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus