มีผลแล้ว! ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่ง ไม่ได้รับป้ายภาษี เริ่ม 1 เม.ย. 66

มีผลแล้ว! ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่ง ไม่ได้รับป้ายภาษี เริ่ม 1 เม.ย. 66

มีผลแล้ว! ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่ง ไม่ได้รับป้ายภาษี เริ่ม 1 เม.ย. 66
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

     สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มบังคับใช้มาตรการเสริมสร้างวินัยจราจร หากพบว่าผู้ขับขี่มีใบสั่งค้างจ่ายเกินระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงเมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี หากเพิกเฉยพ้นกำหนดอีก มีโทษขับรถไม่แสดงแผ่นป้ายเสียภาษี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และตัด 1 คะแนน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (1 เม.ย.) เป็นต้นไป

     ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานกับกรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อลดการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีการแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น

     ที่ผ่านมา ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก จำนวน 2 มาตรการ ได้แก่

     มาตรการที่ 1 การตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

     มาตรการที่ 2 คือมาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย.2566 สำหรับรถที่มีใบสั่งค้างชำระ ตาม 141/1 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลใบสั่งค้างชำระ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลได้แบบ Real Time

     สำหรับผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เมื่อต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี หรือ ป้ายภาษี โดยจะได้รับใบแทนเสียภาษีชั่วคราวแทนใบจริง จนกว่าจะชำระค่าปรับให้ครบถ้วน ภายใน 30 วัน หลังรับใบแทน หากไม่ดำเนินการชำระค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว แล้วนำป้ายชั่วคราวไปใช้เกินกว่า 30 วัน จะถือเป็นการขับรถโดยไม่มีป้ายภาษี มีโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา 11 ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนน

    ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระ และคะแนนความประพฤติได้ จากเว็บไซต์ E-ticket PTM และ แอปพลิเคชั่น ขับดี

 tax

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook