ขนส่งฯ เตรียมใช้มาตรการ “ตัดแต้ม” รถขนส่ง-รถสาธารณะ เริ่ม 1 ธ.ค. 64 นี้

ขนส่งฯ เตรียมใช้มาตรการ “ตัดแต้ม” รถขนส่ง-รถสาธารณะ เริ่ม 1 ธ.ค. 64 นี้
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     กรมการขนส่งทางบกเตรียมนำระบบตัดแต้มมาพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งเท่านั้น เริ่มบังคับใช้จริง 1 ธันวาคม 2564 นี้

     มาตรการตัดแต้มดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

     ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถบรรทุก รถโดยสาร) และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (ตุ๊กตุ๊ก) และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) เท่านั้น

     การตัดคะแนนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยความผิดในกลุ่มที่ 1 ตัดครั้งละ 10 คะแนน กลุ่มที่ 2 ครั้งละ 20 คะแนน และกลุ่มที่ 3 ครั้งละ 30 คะแนน โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถจะมีคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน หากถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน หากถูกพักใช้ใบขับขี่เกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ 180 วัน

dlt04

     กรณีกระทำความผิดร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นภัยสังคม หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จะถูกพักใช้ใบอนุญาตและถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนในครั้งเดียว

     อย่างไรก็ดี กรมการขนส่งฯ ยังมีมาตรการคืนคะแนนให้กับผู้ถือใบอนุญาต เมื่อผ่านการทดสอบหลักสูตรอบรม 2 ชั่วโมง จะได้รับคืน 50 คะแนน หรือผ่านการทดสอบหลักสูตรอบรม 4 ชั่วโมง จะได้รับคืน 100 คะแนน โดยสามารถเข้ารับการอบรมได้ปีละ 1 ครั้ง หากไม่ผ่านการทดสอบ สามารถทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้ง ภายใน 7 วัน

     ทั้งนี้ ระบบตัดแต้มดังกล่าวใช้บังคับกับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งเท่านั้น ไม่รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลแต่อย่างใด

 

กำลังโหลดข้อมูล