"ใบขับขี่หมดอายุ" ขยายเวลาใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 64 นี้

"ใบขับขี่หมดอายุ" ขยายเวลาใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 64 นี้

     กรมการขนส่งทางบกยืนยันใบขับขี่ที่หมดอายุแล้วยังคงสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

     กรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ผู้ที่ถือใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังคงสามารถใช้แสดงตนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

     อย่างไรก็ดี ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือนก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ โดยสามารถเข้ารับการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ DLT e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com จากนั้นสามารถนำผลผ่านการอบรมออนไลน์ติดต่อที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงานขนส่งอีก

     ทั้งนี้ การอบรมออนไลน์ต่ออายุผ่านระบบ DLT e-Learning แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

  1. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อบรม 1 ชั่วโมง
  2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี อบรม 2 ชั่วโมง
  3. การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง อบรม 2 ชั่วโมง
  4. การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ อบรม 3 ชั่วโมง

     ส่วนการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่จำกัดเฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น เพื่อควบคุมจำนวนผู้ที่เข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่ง และเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

>> ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564 ผ่าน DLT e-Learning อย่างละเอียด
>> ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านมือถือ 2564 เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง

license_ 

กำลังโหลดข้อมูล