ขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สากลแบบใหม่ใช้ได้ 84 ประเทศทั่วโลก เริ่ม 1 พ.ค. 64 นี้

ขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สากลแบบใหม่ใช้ได้ 84 ประเทศทั่วโลก เริ่ม 1 พ.ค. 64 นี้

     กรมการขนส่งทางบกประกาศเตรียมออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล) ภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 ครอบคลุมการใช้งานใน 84 ประเทศทั่วโลก มีอายุ 3 ปี เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

     ตามที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น กรมการขนส่งมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว โดยได้ปรับรายละเอียดของอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ที่ใช้อยู่เดิมให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

     ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาเจนีวา 1949 เดิม มีอายุ 1 ปี นำไปใช้ได้ใน 101 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้ ฯลฯ ขณะที่ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 ใหม่ มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าอายุของใบขับขี่ในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่ สามารถนำไปใช้ได้ใน 84 ประเทศทั่วโลก เช่น บาห์เรน, บราซิล, เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ

19_1

     สำหรับประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เช่น สหราชอาณาจักร, อิตาลี, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน รวมถึงประเทศไทย สามารถใช้ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวา 1949 (เดิม) ยังคงสามารถใช้ได้ครอบคลุม 101 ประเทศ และมีอายุ 1 ปีเช่นเดิม

     ผู้ที่ต้องการขอขับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือ ใบขับขี่สากล สามารถแจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำไปใช้งานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับ และสามารถออกใบอนุญาตได้อย่างเหมาะสมทั้งอนุสัญญาเวียนนา 1968 (ใหม่) หรือ อนุสัญญาเจนีวา 1949 (เดิม)

inter_driving_permit01

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 • ใบอนุญาตขับรถ แล้วแต่กรณี (ต้องไม่ใช่ชนิดชั่วคราว)
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
 2. ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท และรับใบอนุญาต

กรณีเป็นชาวต่างชาติ

 • ใบอนุญาตขับรถ (ต้องไม่ใช่ชนิดชั่วคราว)
 • หนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว,​ เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง)
 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

กรณีมอบอำนาจ เตรียมหลักฐานเพิ่มดังนี้

 • หนังมือสองอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • สำเนาหลักฐานผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ (กรณีต่างชาติต้องแนบตัวจริงพร้อมสำเนา)

00

กำลังโหลดข้อมูล