ขนส่งฯ "งดอบรม-สอบใบขับขี่" ทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

ขนส่งฯ "งดอบรม-สอบใบขับขี่" ทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

     กรมการขนส่งทางบกประกาศ งดอบรม-สอบใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

     จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด กรมการขนส่งทางบกจึงประกาศงดให้บริการอบรมและทดสอบด้านใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงให้ทราบอีกครั้ง โดยรายละเอียดการงดให้บริการ มีดังนี้

     1. งดการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ทุกชนิด ยกเว้น กรณีผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำผลผ่านการอบรมมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

     2. งดการอบรม ณ สำนักงานขนส่ง สำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด โดยให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ผ่านทาง www.dlt-elearning.com จากนั้นจึงนำผลการอบรมมาเป็นหลักฐานในการต่ออายุได้

     3. งดออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม

dlt_03

dlt_04

     อย่างไรก็ดี กรมการขนส่งทางบกยังคงให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีขั้นตอนการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่งในวันและเวลาราชการ เช่น การออกใบอนุญาตขับรถให้ผู่ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้ว, การออกใบแทนกรณีชำรุดหรือสูญหาย, การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถจากชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี กรณีผ่านการอบรมออนไลน์ DLT e-Learning โดยยังคงสามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถได้

     นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุในการแสดงตนได้จนถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้

กำลังโหลดข้อมูล